logo langauge

Oferty pracy

Pomoc

Twój panel

Pracodawcy

Prywatności

account_circle menu

Regulamin świadczenia usług Fillip Sharing Economy Ltd.

Obowiązuje od Sept 2019

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usług na stronie internetowej https://fillip.co i w Aplikacji Fillip.co
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z Aplikacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu. Rejestrując się w Aplikacji, Użytkownik również zgadza się na warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom serwisu.
 4. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług, każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu

II. POJĘCIA

Spółka - Fillip Sharing Economy Ltd. z siedzibą w Netanya (Izrael) przy ul. Haorzim 8, numer identyfikacji podatkowej: 515457448;

Administrator – Fillip Sharing Economy Ltd.

Kandydat – osoba, której dane (w tym CV) są przesyłane do Aplikacji;

Rekruter – osoba, która wprowadza do Aplikacji dane Kandydata;

Klient – podmiot (osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego zbierane są CV (podmiot, który prowadzi rekrutację) lub podmiot który zbiera CV i prowadzi rekrutację na rzecz innego podmiotu (podmiotu, z którym ma rozpocząć współpracę Kandydat), która zawarła ze Spółką umowę o świadczenie usług;

Aplikacja – strona internetow https://fillip.co wraz z jej podstronami oraz Aplikacja Fillip.co umożliwiające Uczestnikowi samodzielne kontrolowanie i zarządzanie prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi oraz bazą Kandydatów;

Konto – to kanał dostępu do Aplikacji za pomocą loginu i hasła;

Użytkownik – osoba korzystająca z zasobów Aplikacji;

Umowa – to umowa o świadczenie usługi dostępu do Aplikacji;

Umowa 2 – to umowa zawierana w momencie zgłoszenia CV Kandydata do konkretnej rekrutacji, której warunki określone zostają każdorazowo w ogłoszeniu o rekrutacji;

Ogłoszenie o rekrutacji – informacja pojawiająca się w Aplikacji określająca m.in. na jakie stanowisko, w jakiej branży prowadzona jest rekrutacja, wynagrodzenie i zasady płatności dla rekrutera/kandydata, inne warunki.

Usługi – usługi świadczone przez Spółkę za pośrednictwem Aplikacji w związku z zawarciem Umowy.

III. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

W celu korzystania z Usług, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu b) zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, (c) aktywne konto poczty elektronicznej (email).

Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnych lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych.

Zabrania się dostarczania treści bezprawnych oraz korzystania z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

Aplikacji oraz jej elementy składowe, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody Spółki.

Spółka świadczy Usługi polegające na możliwości umieszczenia w Aplikacji przez Kandydata lub Rekrutera CV Kandydata na wybrane stanowisko/stanowiska oferowane przez Klienta lub za pośrednictwem Klienta dalszemu podmiotowi prowadzącemu rekrutację na dane stanowisko.

Regulamin stanowi podstawę do świadczenia przez Spółkę usług o których mowa powyżej.

IV. REJESTRACJA

W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik dokonuje rejestracji konta Użytkownika (odpowiednio konta Kandydata, Rekrutera lub Klienta).

Rejestracja konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego w Aplikacji lub poprzez usługi zewnętrzne jak Google czy Facebook oraz założenia konta Użytkownika i zaakceptowania Regulaminu.

Wysyłając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że:

 1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
 2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 3. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;
 4. dokonując rejestracji Użytkownik może udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych i wysyłanie newslettera w celach marketingowych lub w celach handlowych przez Spółkę.

Wysyłając formularz rejestracyjny Rekruter oświadcza ponadto, że ma udokumentowane uprawnienie do przesyłania CV Kandydata zawierającego m.in dane osobowe Kandydata oraz nie narusza przy tym żadnych praw Kandydata w tym w szczególności jego danych osobowych oraz iż spełnia wszelkie obowiązki i nie narusza żadnych postanowień wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

V. KONTO UŻYTKOWNIKA

Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzone zostaje konto Użytkownika w ramach Aplikacji o nazwie wybranej przez Użytkownika.

Spółka może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, a utworzone już konto w każdej chwili usunąć, jeżeli nazwa (login) jest już używana w ramach Aplikacji lub jeżeli Spółka poda uzasadnione informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub interesy Spółki.

Na adres email podany przez Użytkownika wysyłana jest wiadomość zawierająca informację o procedurze zakładania konta w Aplikacji, w treści której znajduje się link aktywacyjny. Po kliknięciu przez Użytkownika w link aktywacyjny następuje założenie konta Użytkownika.

Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą podanego przez siebie loginu (nazwy) i hasła. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

Poprzez utworzenie konta Użytkownika, Użytkownik zawiera ze Spółką umowę o świadczenie usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VI. KORZYSTANIE Z APLIKACJI

Kandydat ma możliwość samodzielnego zamieszczenia swojego CV w Aplikacji na wybrane stanowisko pracy. Kandydat ma możliwość dokonywania zmian w swoim CV (poprzez usunięcie dotychczasowego CV i zamieszczenie aktualnego CV) oraz ma możliwość usunięcia CV w każdym momencie.

Rekruter zamieszcza posiadane przez niego CV Kandydatów w Aplikacji lub na wybrane ogłoszenia o rekrutacji. Rekruter ma możliwość usunięcia CV wybranego Kandydata w każdym momencie, co nie powoduje usunięcia danych zawartych w CV Kandydata, jeżeli dane te zostały już udostępnione Administratorowi, a także Klientowi i są przez nich przetwarzane na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

Po otrzymaniu CV umieszczonych w Aplikacji przez Kandydata/ów lub Rekrutera/ów Klient dokonuje wyboru jednego lub kilku CV i według swojego uznania dokonuje dalszego procesu rekrutacji Kandydata. Klient może z grona otrzymanych CV nie dokonać wyboru żadnego z Kandydatów. Klient według swojego uznania i w czasie przez siebie określonym kontaktuje się z wybranym Kandydatem/ami i dokonuje dalszego procesu rekrutacji. Dalszy proces Rekrutacji odbywa się poza Aplikacją i Umową o świadczenie usług.

Zasady i wysokość wynagrodzenia za wskazanie CV Kandydata, który został wybrany w procesie rekrutacji każdorazowo zostaną wskazane w ogłoszeniu o rekrutacji. Rekruter dodając CV do konkretnej rekrutacji zobowiązany będzie do:

 • złożenia oświadczenia następującej treści „posiadam udokumentowane uprawnienie do udostępnienia danych zawartych w CV Kandydata oraz nie naruszam przy tym żadnych praw Kandydata w tym w szczególności jego danych osobowych oraz spełniłem wszelkie obowiązki wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • akceptacji polityki prywatności,
 • złożenia oświadczenia o akceptacji zasad i wysokości wynagrodzenia określonego w ogłoszeniu o rekrutacji,
 • zobowiązania się do podania niezbędnych informacji do wypłaty wynagrodzenia, po tym jak Spółka powiadomi Rekrutera o wybraniu zgłoszonego Kandydata.
 • co oznaczało będzie zawarcie przez niego Umowy 2.

VII. ZMIANA REGULAMINU

Spółka jest uprawniona do zmiany Regulaminu w przypadku zmian prawnych, zmiany sposobu świadczenia usług, zmiany formy działalności Spółki, jak również w przypadku zmian technicznych związanych ze stosowaną infrastrukturą informatyczną.

Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Aplikacji informacji o zmianie.

Każda zmiana Regulaminu, o ile Użytkownik jest Konsumentem, powinna zostać przez niego potwierdzona. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji od momentu zmiany Regulaminu, zaś w pozostałym zakresie obowiązuje go wersja Regulaminu w brzmieniu aktualnym na moment świadczenia Usług na jego rzecz przez Spółkę.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.

REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO (art. 14 RODO)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fillip Sharing Economy Ltd. z siedzibą w Netanya (Izrael) przy ul. Haorzim 8, numer identyfikacji podatkowej: 515457448 (Administrator).

Administrator zbierając i przetwarzając dane osobowe, stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych

 1. „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”,
 2. „ograniczenie celu”,
 3. „minimalizacja danych”,
 4. „prawidłowość”,
 5. „ograniczenie przechowywania”,
 6. „integralność i poufność”.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. numer telefonu,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. adres zamieszkania lub adres korespondencyjny,
 6. PESEL,
 7. Inne dane umieszczone w Twoim CV

Twoje dane osobowe jako Kandydata będą przetwarzane w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacji Umowy, w tym umożliwienia korzystania z funkcji Aplikacji przesyłania i przekazywania CV Kandydatów,
 2. związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;
 3. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 4. archiwizacji;
 5. zawarcia, wykonania i rozliczenia zawartych umów, w tym związanych z wykonywaniem obowiązków podatkowych i rachunkowych, windykacją należności i innymi roszczeniami związanymi z realizacją ww. umów

Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:

 1. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 2. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratorów, np. takich jak marketing bezpośredni, zapewnienie prawidłowego działania Aplikacji,
 3. udzielona zgoda;

Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:

 1. prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Google+);
 2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Google Adwords;

Twoje dane mogą być przekazywane:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu Administratora;
 2. firmom świadczącym usługi z zakresu obsługi IT;
 3. kancelariom prawnym, którym Administrator zleci np. prowadzenie postępowania;
 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane Kandydata mogą być ponadto przesyłane Klientowi, na rzecz lub w imieniu którego prowadzona jest rekrutacja.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas;
 2. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora danych;
 3. okres niezbędny do świadczenia usług przez Administratorów i zapewnienia niezbędnej obsługi Użytkownika;
 4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Jakie masz prawa?

Masz prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby;
 2. sprostowania danych;
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych;
 6. przeniesienia Twoich danych osobowych.

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa).

Chętnie odpowiemy na wszelkie dodatkowe pytania. Możecie Państwo wysłać je na adres: mba@mba.edu.pl